Ajattelun ja tekemisen rikastumista

Elokuun lopussa päättyvä Culture Tourism for City Breakers (CTCB) oli kulttuurimatkailun ESR-rahoitteinen kehittämishanke, jonka päätavoitteina oli tuoda luovan alan ja matkailualan toimijoita yhteen sekä kehittää ammattikorkeakoulutasoista kulttuurimatkailukoulutusta. Hankkeen konkreettisia toimenpiteitä olivat yhteistyöverkostoa aktivoivan Kulttuurimatkailun kehittäjäfoorumi -verkostokonseptin tuottaminen, alojen välisen yhteistyöverkoston tuominen mukaan ammattikorkeakoulujen oppimisympäristöihin ja tätä kautta monialaisten kulttuurimatkailuopintojen rakentaminen. Näissä tavoitteissa ja toimenpiteissä hanke onnistui hyvin ja pystyi osaltaan vastaamaan alan kehittämistarpeeseen: kulttuuri- ja matkailualan välisen verkoston aktivoimiseen ja koulutusalojen välisen yhteistyön vahvistamiseen oppilaitosrajat ylittävän kulttuurimatkailukoulutuksen kehittämisessä.

Hankkeessa tuotiin sekä alueellisesti, että valtakunnallisesti yhteen kulttuurialan toimijoita (kulttuuria tuottavat yhdistykset, taiteilijat, taidelaitokset, kulttuurin välittäjäporras, alojen opiskelijat) sekä matkailualan toimijoita (opiskelijat, oppilaitokset, alueelliset matkailuorganisaatiot ja yritykset). Valtakunnallisena yhteistyökumppanina hankkeessa mukana oli Business Finlandin matkailunedistämisyksikkö Visit Finland, erityisesti sen kulttuurimatkailun teemaohjelma Culture Finland.

Uusi kulttuurimatkailukoulutus

Kulttuurimatkailun verkko-opinnot

Kuva: Kulttuurimatkailun verkko-oppimiskokonaisuuden grafiikan suunnitteli kulttuurituottajaopiskelija Veera Nurminen

Hankkeen keskeisenä tavoitteena oli parantaa luovaan osaamiseen ja monialaisuuteen liittyvän koulutuksen osuvuutta. Toimenpiteillä lisättiin kulttuurimatkailukoulutuksen tarjontaa, laatua ja osuvuutta rakentamalla kokonaan uudenlainen kulttuurimatkailun koulutuskokonaisuus ammattikorkeakoulujen ja avoimen amk:n kautta koko elinkeinon käyttöön. Konkreettisena kehittämisprosessin lopputuotoksena hankkeessa luotiin ja pilotoitiin neljän ammattikorkeakoulun; kulttuurituotannon ja restonomikoulutusohjelmien sekä kulttuuri- ja matkailualojen sidosryhmien yhteistyönä Moodle-pohjainen Kulttuurimatkailun verkko-oppimiskokonaisuus, laajuudeltaan 15 opintopistettä suomeksi ja 15 opintopistettä englanniksi. Monialaisen yhteiskehittämisprosessin tuloksena syntyivät myös kulttuurimatkailun kompetenssikuvaukset, jotka sanoittavat kulttuurimatkailun toimintaympäristöön ja toimijaverkostoon liittyviä kompetensseja ja kirkastavat näin keskeisiä oppimistavoitteita.

Tämä uusi koulutuskokonaisuus vastaa erinomaisesti alan kehittämistarpeeseen: kulttuurimatkailun verkko-oppimiskokonaisuus on ensimmäinen laatuaan ja tulee tulevaisuudessa hyödyttämään niin alan oppilaitoksia, opiskelijoita, kuin avoimen ammattikorkeakoulun kautta koko kulttuurimatkailun toimialaa; sekä luovien alojen, että matkailualan toimijoita. Alojen väliseen toimintaympäristötuntemukseen, ketterään tuotekehitysprosessiin ja luovan talouden verkostomaiseen kehittämistyöhön pureutuvat opinnot tarjoavat konkreettisia työkaluja, joilla käydä käsiksi muuttuvaan (kulttuuri)matkailuun.

Kulttuurimatkailun verkko-opinnot ovat seuraavan kerran tarjolla keväällä 2021 osana CTCB-hankkeessa mukana olleiden ammattikorkeakoulujen: Metropolian, Haaga-Helian, JAMKin ja LABin opetustarjontaa, oppilaitosten ja koulutusohjelmien välisenä yhteistyönä toteutettuina.

Kulttuurimatkailun kehittäjäfoorumi -verkostokonsepti

Kulttuurimatkailun kehittäjäfoorumi

Kuva: valtakunnallinen kulttuurimatkailuseminaari The Train Factorylla Helsingissä

Hankkeen toisena päätavoitteena oli rakentaa monialainen verkostofoorumi kulttuuritoimijoiden, matkailualan toimijoiden ja hankkeessa olevien ammattikorkeakoulujen välisen yhteistyön aktivoimiseksi. Suunnitelman mukaisesti monialainen Kulttuurimatkailun kehittäjäfoorumi –tapahtumasarja järjestettiin jokaisessa hankkeessa mukana olevassa kaupungissa: Helsingissä, Lahdessa ja Jyväskylässä keväällä 2019. Kulttuurimatkailun kehittäjäfoorumi -tapahtumasarja käsitti neljä tapahtumapäivää jokaisessa mukana olevassa kaupungissa ja se toteutettiin osin yhteisellä valtakunnallisella, osin paikallisella sisällöllä. Kehittäjäfoorumit tavoittivat hyvin alueelliset toimijat, erityisesti kulttuuripuolelta. Matkailuväen osallistuminen oli tällä kertaa vähäisempää. Kehittäjäfoorumeihin ilmoittautuneita kulttuuri- ja matkailualan toimijoita oli yhteensä: Helsinki: 260 henkilöä, Lahti: 164 hlöä ja Jyväskylä: 116 hlöä. Kehittäjäfoorumeissa järjestettyjen työpajojen avulla parannettiin hanketavoitteiden mukaisesti kulttuurimatkailutoimijoiden edellytyksiä kansainvälistymiseen tarjoamalla sparrausta kultuurimatkailupalvelujen tuotekehityksessä, myynnissä ja verkostoitumisessa. Työpajoissa luotiin uusia tuoteaihioita ja kehitettiin jo olemassa olevia kulttuurimatkailutuotteita ja palveluja eteenpäin.

Kulttuurimatkailun kehittäjäfoorumisarja huipentui valtakunnalliseen kulttuurimatkailuseminaariin, joka tuotettiin yhteistyössä Visit Finlandin Culture Finland -ohjelman kanssa. “Matkailun ja kulttuurin syke – kulttuurisisällöt omatoimimatkailijan ohjelmaan” -seminaaripäivään ilmoittautui 140 osallistujaa ympäri Suomen ja tilaisuutta seurasi striimauksen välityksellä kymmeniä kultttuurimatkailutoimijoita valtakunnallisesti.

CTCB:n luoma Kulttuurimatkailun kehittäjäfoorumi -verkostokonsepti on monistettavissa ja toistettavissa tulevaisuudessakin alueellisen ja valtakunnallisen kulttuurimatkailuverkoston aktivoimiseksi. Kulttuurimatkailun kehittäjäfoorumi-tapahtumiin osallistuneiden palautteissa peräänkuulutettiin tällaisen yhteistyöverkoston jatkuvuutta ja CTCB esittääkin, että tulevaisuudessa esimerkiksi alueelliset kulttuuri- ja matkailukoulutusta tarjoavat ammattikorkeakoulut voisivat toimia alueellisten verkostojen koollekutsujina ja aktivaattoreina yhteistyössä kuntien kulttuuri- ja/tai matkailutoimen kanssa. Näin opiskelijoiden, asiantuntijoiden ja alojen muiden ammattilaisten kuten yrittäjien ja alueorganisaatioiden välinen vuoropuhelu ja osapuolia rikastava synergia toteutuisi mahdollisimman monitasoisesti ja pitkäjänteisesti.

Culture Tourism for City Breakers -hankkeen välittömänä vaikutuksena oli, että kulttuurimatkailu tuli hankkeen myötä osaksi osatoteuttaja-ammattikorkeakoulujen opetustarjontaa ja amk- ja yamk-opiskelijoiden, opettajien sekä ammattikentällä toimivien luovan alan toimijoiden tietoisuus kulttuurimatkailuun liittyvistä toimijaverkostoista ja mahdollisuuksista kasvoi. Välittöminä tuloksina syntyi sekä opintojaksojen, että työpajojen satona uusia kulttuurimatkailun tuoteaihioita, olemassa olevien palvelujen kehittymistä, uusia monialaisia verkostoja, kulttuurimatkailuun liittyviä julkaisuja sekä useita amk- ja yamk-tasoisia opinnäytetöitä suomalaisen kulttuurimatkailun kehittämiseen liittyen.

Parhaimmillaan CTCB-hanke tarjosi siis monitasoisen verkostofoorumin alojen väliseen ajattelun rikastumiseen, out of the box-oivalluksiin sekä konkreettisia työkaluja uusien suomalaisesta kulttuurisisällöstä ammentavien matkailupalvelujen rakentamiseen, yhdessä.

Maija Sydänmaanlakka

Kirjoittaja toimi Culture Tourism for City Breakers -hankkeen projektipäällikkönä 2018-2020 ja on merkittävän mehuissaan aidoista, inspiroivista ja molemminpuoliseen ymmärrykseen tähtäävistä kohtaamisista.